Zakres usług

1. OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW obejmuje między innymi zakresy :

prawa i postępowania cywilnego ( zastępstwo procesowe, windykacje należności w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, sporządzanie i analiza dokumentacji prawnej w postaci projektów umów, statutów i regulaminów, negocjowanie umów i porozumień ich dotyczących, wydawanie opinii prawnych);

prawa handlowego ( pomoc prawna w procedurze rejestrowania spółek i wszelkich wniosków KRS, obsługę zarządu i rady nadzorczej ( sporządzanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń i innej dokumentacji);

prawa pracy ( reprezentacja pracodawcy przed Sądami, przygotowanie projektów umów, opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy, wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, pomoc prawną przy zawieraniu i rozwiązywaniu wszystkich rodzajów umów o pracę );

prawa zamówień publicznych ( analiza SIWZ, oferty, reprezentacja przed organami odwoławczymi - KIO ), 

prawa i postępowania administracyjnego ( reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym )


2. OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH obejmuje między innymi:

udzielanie bieżących porad prawnych lub reprezentację w zakresie:

prawa i postępowania cywilnego ( reprezentowanie Klientów jako powodów, pozwanych i uczestników postępowań, sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości, sprawy związane z obrotem nieruchomości, sprawy dotyczące podziału majątku, postępowania egzekucyjne);

prawa karnego (obrona w sprawach karnych, reprezentacja pokrzywdzonych, reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym-odroczenie, przerwa, przedterminowe zwolnienie);

prawa rodzinnego ( sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi);

prawa pracy ( sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, o sprostowanie świadectwa pracy, o mobbing.